Správa CHKO Český kras >> Činnost Správy CHKO

Činnost správy CHKO Český kras

Správa CHKO Český kras je oddělením Regionálního pracoviště Střední Čechy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem v Praze. Je orgánem (úřadem) ochrany přírody a krajiny, který rozhoduje o záležitostech týkajících se krajiny a přírody chráněné krajinné oblasti Český kras v rozsahu oprávnění daných zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny . Při své činnosti se dále řídí Plánem péče o CHKO Český kras, který je schválen Ministerstvem životního prostředí na deset let (2010 – 2019). 

Správa v rámci úřadování například:

  • usměrňuje lesní a zemědělské hospodaření (především v nejcennějších lokalitách a rezervacích),
  • vyjadřuje se k umísťování a charakteru staveb (aby se udržel krajinný ráz Českého krasu) a k dalším aktivitám (rekreace, turismus), aby pokud možno nedocházelo k poškozování či zhoršování přírodního prostředí,
  • podporuje aktivity, které vedou k rozvoji regionu a nepoškozují zdejší životní prostředí (například prostřednictvím Programu péče o krajinu nebo projekty podpory pastvy ovcí).

Tyto úřední činnosti Správa CHKO kombinuje s odbornou činností v ochraně přírody a krajiny, a to především: 

  • aktivní péčí o přírodní rezervace, přírodní památky a další přírodovědně cenná území,
  • aktivity vedoucí k záchraně původního genofondu rostlin a živočichů a obnově druhové rozmanitosti ekosystémů,
  • odborní pracovníci Správy CHKO připravují plány péče o maloplošná zvláště chráněná území v CHKO, provádí a koordinují přírodovědné výzkumy v oblasti, vyhlašují přírodní rezervace a přírodní památky.

Nejširší veřejnost se o Správě CHKO Český kras kromě těchto webových stránek může dozvědět prostřednictvím přednáškové, výstavní a publikační činnosti pracovníků Správy, z vydávaných informačních a propagačních materiálů, z informací uvedených na provozovaných naučných stezkách a terénním informačním systému, či od dobrovolných strážců přírody CHKO Český kras.

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt