Správa CHKO Český kras >> Ochrana přírody

Ochrana přírody

Unikátní území z hlediska světové stratigrafie a paleontologie siluru a devonu 
s dochovanými rozsáhlými plochami společenstev skalních stepí, lesostepí a listnatých lesů s velmi bohatou květenou a zvířenou. Jedná se o největší vápencové území v Čechách se zachovalými společenstvy teplomilných dubohabrových a dubových lesů 
s mnoha vzácnými druhy rostlin a živočichů jinde vyhubených nebo silně ohrožených. Rostou zde druhy fytogeograficky významné s hraničním rozšířením v Českém krasu, jako čilimník řezenský a zimostrázek nízký. Je zde několik druhů s reliktním rozšířením, např. rudohlávek jehlancovitý, lipnice bádenská, včelník rakouský, hlaváček jarní, trýzel škardolistý, kavyl tenkolistý, hadí mord nachový a další. K nejcennějším formacím patří šípákové doubravy s dřínem. Pro některé druhy rostlin a především pro desítky druhů živočichů, především hmyzu a měkkýšů je toto území jediným známým výskytištěm 
v Čechách. Pestrost přírody je zde výrazně ovlivněna říčním a krasovým fenoménem. K ochraně výjimečných hodnot bylo vyhlášeno 18 maloplošných chráněných území o celkové výměře 2700 ha. Český kras má mimořádný význam pro geologii 
a paleontologii starších prvohor. Mnoho přirozených i umělých odkryvů silurských a devonských vrstev je významnými opěrnými profily, důležitými exkurzními objekty i světově proslulými paleontologickými lokalitami. Příkladem je nejnázorněji odkrytý spodnodevonský útes v Evropě na Zlatém koni u Koněprus a světový stratotyp hranice mezi silurem a devonem, Klonk 
u Suchomast. Reliéf je mírně zvlněný. Rozsáhlá denudační plošina ve výšce okolo 400 m n.m. jen o málo převyšovaná zaoblenými vrchy a krátkými hřbety, je proříznuta hlubokým kaňonovitým údolím Berounky. Na vápence jsou vázány četné formy krasového reliéfu, krasové rokle, kaňonovitá údolí, drobná škrapová pole, závrty, krasové vývěry,drobné ponorné toky a jeskyně.

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt