PP Hvížďalka

Zářez účelové komunikace v délce asi 200 m k západu od provozních budov v lomu Hvížďalka a část svahu jižně od tohoto zářezu.

Katastrální území: Radotín (okres Praha)

Výměra: 1,31 ha

Nadmořská výška: 270–295 m

Vyhlášeno: 1988

Klasický geologický profil dokumentující místní vývoj prvohorní pražské pánve ve svrchním siluru 
a nespodnějším devonu a vývoj života v tomto období. Nejvýznamnější je opěrný profil ke globálnímu stratotypu hranicí mezi odděleními ludlow a přídolí (svrchní silur). Mezinárodně významné typické naleziště zkamenělin ve svrchním ludlovu.

Geologie

Souvislý geologický profil svrchní částí kopaninského souvrství (ludlow, silur) tvořenou hlavonožcovými vápenci a střídajícími se vápnitými břidlicemi a vápenci požárského souvrství (přídolí, silur). Součástí je opěrný profil ke globálnímu stratotypu hranicí mezi odděleními ludlow a přídolí (svrchní silur). Nachází se zde mezinárodně významné Barrandovo typické naleziště zkamenělin “Kosoř” ve svrchních polohách kopaninského souvrství (mlži, hlavonožci a trilobiti).

Květena

Území nad lomovou stěnou je zarostlé druhotnými stromovými a křovinnými porosty, v nichž je častá borovice černá, 
svída krvavá, ptačí zob, trnka, ostružiníky, roztroušeně dřín. V podrostu se vyskytují nitrofilní byliny (kuklík městský) i teplomilné druhy (prorostlík srpovitý), na světlejších místech s řidším zápojem lokálně přetrvávají druhy xerotermního bezlesí, jako je ožanka kalamandra, oman hnidák nebo krvavec menší.

Zvířena

Na zastíněných vápencových stěnách žije bohatá populace plže ovsenky (Chondrina avenacea). Z hmyzu zde byl nalezen například vzácnější brouk Drilus concolor z příbuzenstva páteříčků.

Plán péče o PP Hvížďalka na léta 2009 - 2023:

Příloha – Inventarizační průzkum CHPV Hvížďalka - geologie – Kříž J. (1990)

 

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt