PP Krásná stráň

Zalesněné jihovýchodní úbočí kóty 347 m, které sousedí s východním okrajem obce Karlík, 
asi 500 m JZ od obce Vonoklasy.

Katastrální území: Karlík (okres Praha-Západ)

Výměra: 20,2 ha

Nadmořská výška: 215 - 347 m

Vyhlášeno: 2003

Jihovýchodní lesnaté úbočí porostlé převážně acidofilní zakrslou doubravou s fragmenty vegetace dřínových doubrav, skalních stepí a kyselých pohyblivých sutí s výskytem ještěrky zelené.

Geologie

Geologický podklad chráněného území tvoří jv. křídlo ordovik-devonského synklinoria. Vrstvy horniny jsou na lokalitě uloženy 
ve směru SV - JZ a monoklinálně upadají pod úhlem 45 - 70° k severozápadu. Jihozápadní část Krásné stráně je budována králodvorským souvrstvím, které je na této lokalitě zastiženo ve svém úplném profilu. Jedná se o šedé a zelenošedé břidlice, místy s množstvím karbonátových konkrecí. V nadloží králodvorských břidlic leží nejvyšší ordovické souvrství - kosovské tvořené střídáním křemenných pískovců, drob, prachovců a jílovitých břidlic. Na bázi souvrství jsou lavice hrubozrnného pískovce s valouny, které ostře nasedají na podloží. Místy má souvrství flyšoidní ráz. V polohách křemitých pískovců je hojné proudové zvrstvení. Přibližně uprostřed je území proťato několika mělkými erozními rýhami. Ve svazích těchto depresí jsou obnaženy vrstevní plochy pískovců se zachovalými čeřinami. Půdní pokryv tvoří kambizemě až rankery oligo- až mezobazické.

Květena

Acidofilní rostlinstvo tohoto území kontrastuje s typickou vápnomilnou květenou Českého krasu. Většinu plochy chrněného území pokrývá dubohabřina s dominujícími duby z okruhu dubu zimního (Quercus petraea agg.), s habrem (Carpinus betulus) a s acidofilní květenou v podrostu, kde převládá kostřava ovčí (Festuca ovina), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a lipnice hajní (Poa nemoralis); z dalších bylinných druhů je hojný černýš luční (Melampyrus pratense). Na sušších kamenných srázech dubohabřina přechází v acidofilní zakrslou doubravu s chudým keřovým patrem (např. skalník celokrajný, Cotoneaster integerrimus). V bylinném patře roste kokořík vonný (Polygonatum odoratum) a ojediněle se tu vyskytuje zvonek boloňský (Campanula bononiensis). Na bazičtějších místech se vzácně objevuje dřín jarní (Cornus mas) s třemdavou bílou (Dictamnus albus). Lesní a lesostepní pokryv zpestřují skalní stepi s ožankou kalamandrou (Teucrium chamaedrys), mochnou písečnou (Potentilla arenaria), kostřavou sivou (Festuca pallens), strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica) a mateřídouškou vejčitou (Thymus pulegioides). Téměř bez vegetace jsou nevelké plochy kyselých pohyblivých skalních sutí s výskytem chmerku vytrvalého (Scleranthus perennis), rozchodníku bílého (Oreosedum album). Okolo pěšinky na úpatí svahu a v okolí zahrádek na okraji obce Karlík do území proniká nitrofilní a synantropní květena.

Zvířena

Ve zdejších dubech se vyvíjí náš největší brouk roháč obecný (Lucanus cervus). V hnízdech mravenců žije myrmekofilní mršník Hetaerius ferrugineus. Podrobněji tu byla dosud prozkoumána zejména fauna motýlů. Při průzkumech v letech 1998 a 1999 zde byly nalezeny druhy pupenovka Tetanocentria ochraceella a makadlovka Bryotropha domestica jako nové pro území Čech a makadlovka Syncopacma wormiella jako nová pro celou Českou republiku. Mezi dalšími pozoruhodnými motýly tu byl potvrzen 
i zavíječ Pyrausta castalis, který v Čechách dosahuje severní hranice svého celkového rozšíření a který byl v Čechách ve druhé polovině 20. století dokonce považován za nezvěstného, resp. vymřelého. Na jednom ze dvou míst v Českém krasu zde 
do současnosti přežívá ještěrka zelená (Lacerta viridis). Na ni je potravně vázána užovka hladká (Coronella austriaca).

Plán péče o PP Krásná stráň na léta 2010 - 2027 si můžete stáhnout zde:

Schvalovací protokol plánu péče na léta 2011 - 2027

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt