PP Lom u Kozolup

Opuštěný jámový lom severozápadně od lomu Velká Amerika, 1500m jižně od Kozolup, 1500 m severozápadně od Mořiny.

Katastrální území: Kozolupy (okres Beroun)

Výměra: 2,00 ha

Nadmořská výška: 405–412 m.

Vyhlášeno: 1981

Lom u Kozolup je významným geologickým odkryvem, umožňujícím studovat uloženiny siluru 
ve střední části pražské pánve, v antiklinální struktuře Ameriky uvnitř devonského synklinoria. Geologický profil přináší především poznatky o vývoji usazenin a společenstev organismů 
na mořském dně ovlivňovaném vulkanickou činností v pánvi během oddělení ludlovu. 
PP je mezinárodně významným typickým nalezištěm řady druhů zkamenělin.

Geologie

V lomu je odkryt souvislý geologický profil kopaninským (ludlow) a požárským souvrstvím (přídolí) velmi bohatý na zkameněliny, které se především vyskytují na asi padesáti vrstevních plochách vápenců přístupných v jižní části lomu. Mělkovodní společenstva korálů a ramenonožců se na každé svrchní vrstevní ploše masivních hrubozrnných vápenců vyvíjela vždy jen do té doby, než byla pohřbena sopečným popelem, který do této části pražské pánve přinášely mořské proudy z oblasti blízké, 
v té době aktivní, svatojanské podmořské sopky. Vzrůstající druhové bohatství a složení po sobě následujících společenstev dokládá, že se zde mořské dno postupně změlčovalo. PP je mezinárodně významným typickým nalezištěm několika druhů ramenonožců, popsaných odtud v druhé polovině dvacátého století.

Květena

Prostor opuštěného jámového lomu je zarostlý sekundární travinnou a křovinnou vegetací. Skupinky keřů tvoří nejčastěji růže šípková (Rosa canina), svída krvavá (Swida sanguinea), bříza (Betula pendula), líska (Corylus avellana) a na vlhčích a stinnějších místech bez černý (Sambucus nigra) a vrba jíva (Salix caprea). V nejhlubší zastíněné jižní části se objevují 
i jednotlivé stromy (dub zimní - Quercus petraea, lípa velkolistá - Tilia platyphyllos). V travinné vegetaci na dně lomu dominuje především ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a bělotrn kulatohlavý (Echinops sphaerocephalus). Vyskytuje se zde však pestrá směs bylinných druhů charakteristických pro sušší ruderální stanoviště (hořčík jestřábníkovitý - Picris hieracioides, čekanka obecná - Cichorium intybus, hulevník Loeselův - Sisymbrium loeselii), skalní stepi (rozchodník bílý - Oreosedum album), xerotermní trávníky (srpek obecný - Falcaria vulgaris, chrpa čekánek - Colymbada scabiosa), mezofilní ovsíkové trávníky (třezalka tečkovaná - Hypericum perforatum, pastinák setý - Pastinaca sativa), zatravněné úhory (černýš rolní - Melampyrum arvense, turan ostrý - Erigeron acris) i lesní porosty (jestřábník savojský - Hieracium sabaudum). Do budoucna lze očekávat další šíření některých zdejších druhů, zejména třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a celíku kanadského (Solidago canadensis). Na horním okraji lomové stěny nalezneme fragmenty porostů skalních stepí s devaterníkem velkokvětým (Helianthemum grandiflorum, subsp. obscurum), ožankou kalamandrou (Teucrium chamaedrys), rozrazilem ožankolistým (Veronica teucrium), strdivkou sedmihradskou (Melica transsilvanica), mařinkou psí (Asperula cynanchica), mochnou jarní (Potentilla tabernaemontani) a pryšcem chvojkou (Tithymalus cyparissias). Na lomových stěnách rozlehlého a otevřeného lomu se nacházejí typická stanoviště, kde probíhá opakovaná sukcese typu: holá stěna – hromadění humusu (často jílovité a hlinité čtvrtohorní usazeniny) – osídlení pionýrskými druhy mechorostů – uvolnění nahromaděného humusu vnějšími vlivy – holá stěna. Jedním z pionýrských druhů mechorostů je i ohrožený druh tučnolístek tuhý (Aloina rigida).

Zvířena

Podrobný zoologický průzkum lokality nebyl dosud proveden. Žijí zde běžné lesní druhy ptáků jako sýkory (Parus sp.), brhlík lesní (Sitta europaea) a strakapoud velký (Dendrocopos major). Na otevřených stanovištích hnízdí strnad obecný (Emberiza citrinella). Ze savců lze zde spatřit lišku obecnou (Vulpes vulpes) a především jezevce lesního (Meles meles), dále potom srnce obecného (Capreolus capreolus) a zajíce polního (Lepus europaeus) především při okrajích území sousedících s okolními poli.

Plán péče o PP Lom u Kozolup na léta 2009 - 2023:

 Schvalovací protokol plánu péče

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt