PP Zmrzlík

Tři plochy spojené ochranným pásmem převážně na levém svahu Mlýnského potoka s přilehlou Draskou roklí mezi Zmrzlíkem a Zadní Kopaninou. Menší část území leží v CHKO Český kras.

Katastrální území: Radotín (Praha), Zadní Kopanina (Praha)

Výměra: 15,98 ha

Nadmořská výška: 277 - 344 m

Vyhlášeno: 1988

Pastevní zvlněná krajina s teplomilnými trávníky, loukami a prameništi navazuje na osídlení Zadní Kopaniny. Předmětem ochrany je významný geologický profil silurem s řadou typických nalezišť zkamenělin a větší část stratotypového území oblastní litostratigrafické jednotky kopaninského souvrství (ludlow, silur).

Geologie

Neúplně odkrytý geologický profil má podobu skalních výchozů a stěn opuštěných lomů. Dokumentuje vývoj příslušné části pražské prvohorní pánve ve svrchním siluru až devonu a vývoj života v tomto období. Stratotypový profil zastihuje především oblastní litostratigrafickou jednotku kopaninské souvrství (ludlow, silur) a nadložní požárské souvrství (přídolí, silur). 
Na několika místech přírodní památky (Zmrzlík, Jirasův lom v Zadní Kopanině a Draská rokle) jsou typická naleziště zkamenělin (především ramenonožců, mlžů, gastropodů, hlavonožců a trilobitů) známá již Joachimu Barrandovi. V Jirasově lomu se 
do čtyřicátých let 20. století těžily hlavonožcové vápence zpracovávané spolu s hlavonožcovými vápenci z Mramorového lomu 
u Lochkova na kdysi proslulé obkladové desky “Kopaninského mramoru” v přilehlé kamenické dílně firmy A. Jiras a synové. Jihovýchodně od Zmrzlíka a j. od Zadní Kopaniny vystupují na povrch i vápence lochkovského souvrství (lochkov, spodní devon). V nárazovém břehu Mlýnského potoka jv. od Zadní Kopaniny je v ochranném pásmu bohaté naleziště zkamenělin (trilobitů) 
v pražském souvrství (prag, spodní devon).

Květena

Vápencové hřbety porůstají teplomilné trávníky, převážně společenstva hlaváče žlutavého a válečky prapořité (Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati) a druhově bohaté kostřavové xerotermní trávníky (Festucion valesicae) s výskytem kavylu Ivanova (Stipa joannis), smělku štíhlého (Koeleria macrantha), šalvěje hajní (Salvia nemorosa), zvonku klubkatého (Campanula glomerata), hvězdnice zlatovlásku (Aster linosyris), bělozářky liliovité (Anthericum liliago) a vlnice chlupaté (Oxytropis pilosa). Mozaikovitě jsou v území roztroušeny porosty teplomilných křovin (Prunion spinosae). Z dalších význačných druhů byl v území mimo jiné zaznamenán zvonek boloňský (Campanula bononiensis). Maloplošně je tu na severním svahu vyvinut i pěchavový trávník (Helianthemo cani-Seslerietum calcariae). V údolíčkách pcháčové louky (Angelico-Cirsietum oleracei) zarůstají 
po skončení pastvy ovcí (od konce 80-tých let 20. stol.) nitrofilními druhy. Malý rybník je obklopen běžnou mokřadní vegetací.

Zvířena

Žijí zde mimo jiné plži páskovka žíhaná a žitovka obilná. Z pavouků se tu vyskytují vzácní teplomilní běžníci Ozyptila nigrita 
a Xysticus robustus žijící v detritu. žijí zde i reliktní fytofágní brouci stepního a lesostepního typu: z mandelinkovitých Coptocephala rubicunda, Cryptocephalus primarius, Luperus xanthopoda, Aphtona cyanella, A. herbigrada, A. atrovirens, Longitarsus helvolus, L. medvedevi (monofág na Veronica teucrium ), L. minusculus, Cassida pannonica (na chrpě porýnské)
z luskokazovitých Bruchidius cisti, z nosatcovitých Apion penetrans, A. elongatulum, A. interjectum, Otiorhynchus fullo, Sitona longulus, S. inops, Cycloderes pilosus, Tychius schneideri, Ceutorhynchus similis (na penízku chlumním), Gymnaetron plantaginis i bezkřídlí stepní Otiorhynchus ligustici, Trachyphloeus alternans, T. spinimanus, T. angustisetulus, T. asperatus. 
Byly tu mimo jiné zjištěny i oba druhy otakárků.

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt