PR Klapice

Strmý zalesněný ostroh v jádru meandru Šachetského potoka s několika opuštěnými stěnovými lůmky, západně od kóty Klapice, 600 m východně od Kosoře. 

Katastrální území: Radotín (okres Praha)

Výměra: 16,17 ha

Nadmořská výška: 235-345 m

Vyhlášeno: 1988

Geologické profily svrchním silurem a spodním devonem a významné naleziště zkamenělin v siluru. Druhově bohaté společenstvo šipákové doubravy a otevřené skalní stepi s bohatou faunou hmyzu.

Geologie

V přírodní rezervaci je zastižen poněkud zakrytý, ale několika lomy otevřený geologický profil, začínající spodními polohami kopaninského souvrství v nejjižnější části a pokračující profilem svrchním silurem (požárské souvrství, přídolí) v opuštěném lomu na chodníkovou dlažbu v údolí Šachetského potoka v jihozápadní části území. Dál pokračuje profil hraničními polohami lochkovského a pražského souvrství (lochkov, prag, spodní devon) v severní části území. Klasické naleziště zkamenělin 
v opuštěném lomu v požárském souvrství (mlži a nálezy celých eurypteridů) a v lochkovském souvrství (mlži a trilobiti).

Květena

Vegetace je silně ovlivněna reliéfem: na jižně a jihozápadně orientovaných svazích roste velice dobře vyvinutá dřínová doubrava (Corno-Quercetum) se zapojeným porostem dubu šipáku (Quercus pubescens), který dosahuje výšky 8 až 10 m, 
což je v Českém krasu vzácností, s hojným dřínem (Cornus mas) a bohatým bylinným patrem (až 60 druhů !). Velice strmé jižní svahy jsou bezlesé, s porostem společenstva devaterníčku šedého a ostřice nízké (Helianthemo cani-Caricetum humilis), v němž se hojně vyskytuje len žlutý (Linum flavum). Původní výskyt tohoto panonského druhu je zde sporný. Na severních svazích roste habrová javořina (Aceri-Carpinetum) a černýšová dubohabřina (Melampyro-Carpinetum) s bohatým přirozeným bylinným patrem. Část území na severním svahu je zalesněna smrkem.

Zvířena

Z brouků zde žije roháč obecný (Lucanus cervus), ze střevlíkovitých např. střevlík kožitý (Carabus coriaceus), dále Molops elatus a Amara pulpani, mandelinkovití Coptocephala rubicunda, Aphtona pygmaea, Longitarsus membranaceus, v suťovém lese mandelinky Timarcha metallica, Longitarsus pulmonariae, z reliktních nosatcovitých Otiorhynchus rugosostriatus, Phyllobius incanus, Polydrusus pterygomlis, Brachysomus echinatus, Leiosoma deflexum, Ceutorhynchus similis (na penízku chlumním), Mogulones larvatus (na plicníku), Adexius scrobipennis. Nosatci Acalles suturatus, A. camelus, A. echinatus, A. commutatus a Echinodera hypocrita dokládají kontinuálnost zdejšího lesa. Na dno údolí Šachetského potoka jsou vázané některé chladno - 
a vlhkomilné druhy (střevlíčci Trechus obtusus, Badister lacertosus).

Z hlediska motýlí fauny jde o velmi významnou lokalitu. Zastoupeny jsou především druhy teplomilných doubrav a skalních stepí. Zjištěny byly druhy: drobnokřídlík Eriocrania semipurpurella, drobníčci Stigmella rhamnella, S. crataegella, 
S. oxyacanthella, S. pyri, S. mespilicola, S. carpinella, S. plagicolella, S. lemniscella, S. splendidissimella, S. incognitella, 
S. basiguttella, Ectoedemia louisella, E. longicaudella
. Na dubech žije kromě toho bronzovníček Heliozela sericiella, na dřínu 
H. treitschkiella. Na třemdavě bílé zde žije velmi nápadný druh plochušky Agonopterix furvella. Mezi nápadnými denními motýli zasluhují pozornost bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla), batolec červený (Apatura ilia) a ostruháček Satyrium acaciae.

Pozoruhodný je výskyt mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). Z ptáků jmenujme datla černého (Dryocopus martius), jestřába lesního (Accipiter gentilis) a krahujce obecného (Accipiter nisus), dále pak strakapouda malého (Dendrocopos minor), lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) a mlynaříka dlouhoocasého (Aegithalos caudatus). Žije tu plšík lístkový (Muscardinus avellanarius) a jezevec lesní (Meles meles). Vhodná stanoviště zde nachází i psík mývalovitý (Nyctereutes procyonides), jak dokazuje nedávno nalezený přejetý exemplář.

Plán péče o PR Klapice na léta 2011 - 2020 si můžete stáhnout zde:

Schvalovací protokol plánu péče na léta 2011 - 2020

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt