Přírodní rezervace Na Voskopě

Pohled na PR Na Voskopě od Zlatého koněZalesněné jihozápadní svahy vrchů Na Voskopě a Újezdce v těsném sousedství velkolomu Čertovy schody mezi obcemi Suchomasty a Koněprusy.

Katastrální území: Suchomasty (okres Beroun)

Výměra: 31,49 ha

Nadmořská výška: 392–473 m

Vyhlášeno: 2012

Snahy o zřízení této přírodní rezervace trvaly téměř patnáct let, během kterých probíhalo mnoho komplikovaných vyjednávání s vlastníkem pozemku – Velkolomem Čertovy schody, a.s.. Cenná lokalita totiž celá leží v jeho stanoveném dobývacím prostoru. Téměř třetina přírodní rezervaceí se zbytky vápencových bučin navíc leží v území, kde na základě povolení ze začátku 90. let již mohla být zahájena těžba.Díky vstřícnému přístupu Velkolomu Čertovy schody se však nakonec dobrá věc přece jen podařila.

PR Na Voskopě zaujímá zalesněné jihozápadní a západní svahy dvojvrší Na Voskopě (468 m n.m., vrchol je odtěžen lomem) a Újezdce (474,3 m n.m.). Vlastní vrcholy leží těsně za východní hranicí PR. Území je významnou mykologickou lokalitou s bohatým výskytem vzácných druhů hřibovitých hub, hřibu královského (Boletus regius) a hřibu Fechtnerova (Boletus fechtneri), dále pak pavučinců z podrodu Phlegmacium.Na lesních světlinách žije silně ohrožená užovka hladká (Coronella austriaca) a ohrožené druhy motýlů – vřetenušky chrastavcové (Zygaena osterodensis), lišejníkovce malého (Setina roscida).

Geologie

Geologický podklad území je tvořen bílými masivními biodetritickými mělkovodními koněpruskými vápenci (starší prvohory, spodní devon, stupeň prag, pražské souvrství). Koněpruské vápence vznikaly hlavně z vápnitých schránek asi 500 druhů mořských bezobratlých živočichů, kteří žili v tropickém moři a vytvářeli v oblasti nedalekého Zlatého koně stavebně velmi složitý útvar – útes. Na území PR byla zřejmě osypová část útesu. Výchozy koněpruských vápenců můžeme nalézt pouze v několika malých, náletovou vegetací téměř zcela zarostlých lůmcích. Vápenec se zde těžil počátkem 20. století na výrobu vápna.

Především v severní části PR jsou vápence hojně zkrasovělé. Krasové kapsy jsou otevřené k povrchu a vyplněné klastickým materiálem. Stáří  výplní kapes není paleontologicky ani jinak doloženo, ale lze předpokládat, že pocházejí z druhohor (pestré a žlutavé písky a jíly), případně  třetihor a  čtvrtohor. O přítomnosti podpovrchových krasových jevů svědčí i krasový reliéf a náznaky závrtových depresí.

Mykologie

Vsp_04_hrib_satan_Mot_900x635Prokázaný vysoký počet vzácných i potenciálně až kriticky ohrožených druhů makromycetů činí tuto lokalitu bezesporu jedním z nejbohatších nalezišť teplomilné mykoflóry Českého krasu až celých středních Čech. Dosud zde bylo nalezeno 315 druhů hub. V území se hojně vyskytují vzácné a ohrožené druhy, zejména pavučince z podrodu Phlegmacium, např. pavučinec lví(Cortinarius leochrous) nebo pavučinec proměnlivý (Cortinarius multiformis). Z hřibovitých zejména hřib Fechtnerův (Boletus fechtneri), h. královský (Boletus regius), h. satan (Boletus satanas), h. zavalitý (Boletus torosus), h. Queletův (Boletus queletii) nebo h. kaštanový (Gyroporus castaneus). Z ostatních vzácných druhů jmenujme alespoň kyjanku růžovou (Clavaria rosea), čirůvku černošupinatou (Tricholoma atrosquamosum), čirůvku růžovotřennou (Tricholoma basirubens), holubinku hájovou (Russula decipiens), ryzec krvomléčný (Lactarius sanguifluus), šťavnatku básnickou (Hygrophorus poetarum) a šťavnatku dvoubarvou (Hygrophorus persoonii).

Květena

Většinu území pokrývají dubohabřiny s přechody do rozvolněných, bývalých pastevních lesů a fragmentů vápencových borů. V těchto porostech se vyskytuje ohrožená sasanka lesní (Anemone sylvestris) a silně ohrožený kruštík růžkatý (Epipactis muelleri). V severní a střední části území jsou ve vlhčích polohách, převážně na svazích se severní orientací, vyvinuty vápencové bučiny s okroticí červenou (Cephalanthera rubra). V rozvolněných částech bučin se hojně vyskytuje pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea) a vzácně i ohrožený zimostrázek nízký (Polygala chamaebuxus). Jihozápadní svahy s mělkou půdou naopak ostrůvkovitě pokrývají teplomilné doubravy s výskytem ohroženého dřínu obecného (Cornus mas) a dubu pýřitého (Quercus pubescens)

Ze zvláště chráněných druhů se Na Voskopě vyskytuje především silně ohrožený koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a ohrožená chrpa chlumní. (Centaurea triumfettii). Z dalších pozoruhodných stepních a lesostepních druhů tu rostou například trávy kostřava walliská (Festuca valesiaca) a smělek štíhlý (Koeleria macrantha), z dalších bylin devaterník tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), z dřevin jeřáb břek (Sorbus torminalis), jeřáb muk (Sorbus aria), jeřáb dunajský (Sorbus danubialis) a tařice horská (Alyssum montanum).

Zvířena

Na území PR nebo v  těsné blízkosti jeho hranic byly nalezeny vzácné druhy pavouků – slíďáci Alopecosa sulzeri, A. trabalis, Arctosa figurata a Pardosa bifasciata, pavučenky Abacoproeces saltuum, Panamomops affinis a Walckenaeria simplex, křižák Cercidia prominens, šestiočka Dysdera erythrina, teplomil Titanoeca quadriguttata, skálovka Drassyllus villicus a běžník Xysticus ninnii. Z hlediska průzkumu blanokřídlého hmyzu lokalita vychází jako nejbohatší v rámci zkoumaných území v dobývacím prostoru velkolomu Čertovy schody. Byla zde zjištěna vzácná hrabalka Arachnospila fumipennis či zednice Osmia bicolor. Ze zvláště chráněných druhů (kategorie „ohrožený“) se zde vyskytují čmeláci Bombus lapidarius, B. pascuorum, B. soroensis, B. sylvarum a B. terrestris. Fytofágní brouci jsou mimo jiné zastoupeni šesti reliktními druhy (dřepčíci Aphtona herbigrada, Longitarsus helvolus a Psylliodes instabilis, nosatci Acalles echinatus a Ruteria hypocrita, větevníček Choragus sheppardi). Lepidopterologickým průzkumem byly zjištěny 753 druhy motýlů, z nichž patrně nejvýznamnější jsou ohrožení vřetenuška chrastavcová (Zygaena osterodensis), lišejníkovec malý (Setina roscida) a rychle mizející přástevník užankový (Hyphoraia aulica).

Z ornitologického hlediska jsou zde zastoupeny druhy smíšeného a listnatého lesa, včetně druhů otevřených stanovišť. Pravidelně zde hnízdí krutihlav obecný (Jynx torquilla), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), ojediněle iholub doupňák (Columba oenas). Z plazů stojí za zmínku výskyt malé populace užovky hladké (Coronella austriaca).

Dokumenty ke stažení:

Nařízení kterým se zřizuje Přírodní rezervace Na Voskopě 

Plán péče o PR Na Voskopě na léta 2012 - 2026 (dokumenty Adobe PDF):
Textová část plánu péče
Příloha T1 – Popis lesních porostů a výčet plánovaných zásahů
Příloha T2 – Plánované zásahy na bezlesí
Příloha M1 – Orientační mapa s vyznačením území
Příloha M2 – Katastrální mapa se zákresem ZCHÚ a jeho ochranného pásma
Příloha M3 – Mapa dílčích ploch (porostní mapa)
Příloha M4a – Lesnická mapa typologická dle OPRL
Příloha M4b – Lesnická mapa typologická dle Podhorníka (2001)
Příloha M5 – Mapa stupňů přirozenosti lesních porostů
Příloha M6 – Lesnická těžební mapa
Příloha M7 – Historický letecký snímek
Příloha M8 – Mapa současné vegetace (J. Sádlo 2001)

 

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt