Detašovaná pracoviště

Zarząd PK Český kras >> Správa CHKO Český kras

Zarząd PK Český kras

Zarząd PK Český kras

Správa CHKO Český kras č.p. 85, 267 18 Karlštejn

Tel.: +420 311 681 713
Fax: +420 311 681 023

ceskras@nature.cz
www.ceskykras.nature.cz

W kierunku  południowo-zachodnim od Pragi, w stronę Berouna leży kraina, która swą różnorodnością jak również dzikością niektórych swych rejonów oczaruje każdego, choć trochę romantycznego zwiedzającego. Wapienne podłoże, budujące przeważającą część tego obszaru, rozryte jest przez przełomy krasowe oraz jary i podziurawiony wieloma jaskiniami. Porastają je dębowe gaje o niezwykłym bogactwie warstwy krzewów. Oprócz walorów krajobrazowych oraz estetycznych obszar ten ma wielkie znaczenie przyrodnicze i właśnie przyrodnicy zaczęli nazywać go Czeski kras. W 1972 roku został tu utworzony park krajobrazowy. W  strukturze geologicznej Czeskiego krasu z formacji paleozoicznych dominują przede wszystkim sylur i dewon, które są tu głównie reprezentowane przez osady morskich łupków, wapieni oraz łupków wapniowych ze znaleziskami skamienielin o światowym znaczeniu oraz profilami stratygraficznymi.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 1972
Rozloha: 130 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: 2 národní přírodní rezervace, 4 národní přírodní památky, 8 přírodních rezervací, 6 přírodních památek
Jiné údaje: Dále jsou v působnosti Správy CHKO Český kras národní přírodní památky Požáry, Dalejský profil, U Nového mlýna, Barrandovské skály, Lochkovský profil, Cikánka I, Letňanské letiště a národní přírodní rezervace Větrušické rokle.

Zarząd PK Český kras

Zarząd PK Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt