Správa CHKO Český kras >> Správa informuje >> Seminář k 40 výročí CHKO Český kras

Seminář ke 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2012 se konal seminář „Historie a současnost přírody a krajiny Českého krasu“ ve Svatém Janu pod Skalou. Pořadateli seminář byly Správa CHKO Český kras a Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická. Seminář byl rozdělen do tří tematických bloků:

• geologické a paleontologické dědictví Českého krasu,

• činnost člověka v Českém krasu (biotopy vzniklé v důsledku lidské činnosti – jejich minulost, současnost a budoucnost),

• ochrana přírody v Českém krasu (paradigma ochrany přírody a jeho proměny v čase, péče o cenné biotopy, věda a výzkum).

Na semináři vystoupili se svými prezentacemi přední vědci a odborníci z různých oborů, kteří se zabývají výzkumy v Českém krasu. Semináře se zúčastnilo na 130 lidí z rozličných sfér, ochranáři, botanici, lesníci, lomaři, geologové, muzejníci, zástupci státní správy a další. Nedílnou součástí semináře byl kromě přednášek také vydařený společenský večer s kulturním programem, prohlídka jeskyně Sv. Ivana či exkurze do NPP Zlatý kůň a do Koněpruských jeskyní. Seminář měl přímo fenomenální úspěch a všichni byli s jeho průběhem náramně spokojeni.

Prezentace ze semináře je možné prohlížet zde:

Budil Petr: Paleontologické výzkumy a význam paleozoika Českého krasu

Hanzal Vladimír: Historie a výsledky výzkumu netopýrů na území Českého krasu

Hédl Radim: Současné poznatky o historii a vegetaci lesních ekosystémů Českého krasu

Hoffmann Aleš: Velká hora u Karlštejna - změny flóry a vegetace v průběhu 20. století

Hofmeister Jeňýk, Hošek Jan: Význam fragmentace lesa v důsledku lidské činnosti pro druhové bohatství bylinného patra

Karlík Petr, Tichý Tomáš: Změna lesů Karlického údolí po 50 letech

Kubíková Jarmila: Historie botanického výzkumu Českého krasu

Liška Jan, Heřman Petr: Motýli Českého krasu - přehled stavu poznání

Ložek Vojen, Juřičková Lucie: Rekonstrukce vývoje krajiny Českého krasu na základě vývoje fauny měkkýšů

Mayerová Hana: Význam pastevního managementu pro vegetaci suchých trávníků v CHKO Český kras

Moucha Petr: 40 let CHKO Český kras – z historie ochrany přírody Českého krasu

Prach Karel: Obnova přírodě blízkých porostů na antropogenních stanovištích

Stolz Daniel: Pravěké osídlení Českého krasu na pravém břehu Berounky

Válek Jan: Tradiční vápenné technologie a jejich využití v současnosti

Vrška Tomáš: K čemu potřebujeme bezzásahová území v našich lesích? Doutnáč jako referenční lokalita pro Český kras

Žák Karel: Průzkum a výzkum jeskyní Českého krasu, nové poznatky posledních 10 let 

Správa CHKO Český kras

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt